Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

22:21
22:21
Reposted fromillusionist illusionist viajaneausten janeausten
22:21
1967 20be
people
22:20

     
Reposted fromlexi lexi viajaneausten janeausten
22:17
4948 16e2
22:14
22:13
3435 61d2
Reposted fromkotowate kotowate viacallisia callisia
22:11
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
21:55
9792 91af
Reposted fromhollandstarters hollandstarters viamendel mendel
21:54
21:53
21:47
2303 1b80 500
21:45
Bad Doberan, Germany 
Reposted fromlifeless lifeless viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
21:45
Newbury
Reposted fromlifeless lifeless viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
21:41
8928 19b5 500
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viaophelie ophelie
10:52
2087 6e1d
Reposted fromblond blond viabraenn braenn
10:51
Reposted frombethgadar bethgadar viabraenn braenn
10:49
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana vialambadada lambadada
10:48
Reposted fromdobby dobby vianezavisan nezavisan
10:47
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viapastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl