Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

08:51
7572 7572 500
08:50
3277 6cc1 500
Reposted fromkimik kimik viaunfolded unfolded
08:37
0316 7bd8
Reposted fromrol rol viaInnet Innet
08:31
"Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia."
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
08:31
08:28
08:23
9190 820e 500
Reposted fromkaha kaha viaHopkins Hopkins
08:14
7465 06fd
Reposted frompulperybka pulperybka viaHopkins Hopkins
08:12
07:47
8304 f4f6 500
Reposted byLew-i-wilkdum-spiro-sperokonfetkaecrivainraspberryheartInnetmakemewannadie
07:47
8256 aeef
Reposted byecrivain ecrivain
07:37
5682 4996 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
07:33
6622 34ef
07:25
5343 34e4
Pride&Prejudice, 2005
07:21
1301 e8dd 500
Reposted fromerial erial
07:21
So stop waiting for Fridays, and stop waiting for summers, and stop waiting for someone to fall in love with you, because those things will happen. But in the meantime, enjoy right now.
— Lucy Sutcliffe
Reposted fromerial erial
07:12
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viaaneth aneth
07:05
1065 6046 500
Reposted fromkimik kimik viapuszka puszka

February 12 2015

11:51
11:50
6626 e46a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl